Missió

Les finalitats de l’Associació seran bàsicament totes aquelles encaminades a:

  • aprofundir en la pedagogia de la veu cantada en tots els estils,
  • la formació continuada del professorat de cant, cantants i estudiants de cant;
  • l’estudi de les qüestions relatives amb el món del cant;
  • la promoció dels joves cantants, i
  • la recerca en l’àmbit de la veu.