Estatuts de l’Associació

CAPÍTOL I.- La denominació, les finalitats i el domicili

Article 1
Amb la denominació ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSORS DE CANT
(ACPC), es constitueix l’ associació, de caràcter cultural, que regularà les seves
activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC
2423 d’1 de juliol) i els seus estatuts, i altres lleis que l’ afectin.

Article 2
Les finalitats de l’ associació seran bàsicament totes aquelles encaminades
a aprofundir en la pedagogia de la veu cantada en tots els estils, així com la
formació continuada del professorat de cant, cantants i estudiants de cant; l’
estudi de les qüestions relatives amb el món del cant ; la promoció dels joves
cantants i la recerca en l’ àmbit de la veu.
En queda exclòs l’ànim de lucre.

Article 3
1. El domicili de l’ associació s’estableix al Conservatori Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona, C/ Gaspar Casal 5, 17001 Girona
2.L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’ assenyala el domicili social. No
obstant això, també és considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol
altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional)
relacionada amb les activitats de l’associació.

CAPÍTOL II.- Els membres de l’associació, els seus drets i les seves
obligacions

Article 4
Poden ser membres de l’ associació les persones físiques majors d’ edat
i persones jurídiques que tinguin interès en les finalitats i objectius de
l’associació.
Per ser membre de l’ associació, s’ haurà de sol·licitar per escrit a la Junta
Directiva mitjançant la presentació o aval de dos membres. La Junta haurà de
pronunciar-se sobre l’ acceptació del nou membre, en la primera reunió que
tingui lloc i la comunicarà en l’ Assemblea General més immediata.
Entre els membres de l’ associació es poden distingir cinc grups: els membre
fundadors, els membres de ple dret, els membres d’ honor, els membres
simpatitzants i els membres associats.
– Seran membres fundadors:
– MªDolors Aldea Cabré
– Cecilia Gassull Bustamante
– Vivien Manning
– Mireia Pintó i Garriga
– Teresa Català Boxados
– Carmen Bustamante Serrano
– Salvador Parron Conus
– Sandra Roset i Domingo
– Margarida Lladó Falgarona
– Misericordia Casanova Barberà
Seran membres de ple dret: els professors de cant, majors de 25 anys, amb
formació reglada amb un mínim de 2 anys d’ experiència.
– Seran membres d’ honor: Aquelles persones que hagin contribuït de forma
especial a l’ Associació. Aquests membres seran dispensats del pagament de
les quotes a l’ associació.
– Seran membres associats: Aquelles persones que exerceixen professions
relacionades amb la veu i que s’ interessin per les activitats de l’ associació.
– Seran membres simpatitzants: Els estudiants de cant i les persones
interessades en l’ àmbit de la veu. Aquestes no tindran dret a vot.

Article 5
Tots els membres de l’ associació tenen els mateixos drets i obligacions.
Corresponen als membres els següents drets:
1. Assistir amb veu i vot en les reunions de l’ Assemblea General.
2. Participar en tots els actes que organitzi l’ associació.
3. Tenir vot actiu i passiu per als càrrecs directius de l’ associació.
4. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
5. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de
l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
6. Exposar a l’ Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la
realització dels objectius socials bàsics.
7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva
disposició.
9. Formar part dels grups de treball.
10. Posseir un exemplar dels estatuts.
11. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6
Són deures dels membres de l’associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’ associació i participar activament per
assolir-les.
2. Ajustar les seves actuacions a les normes estatutàries.
3. Complir els acords de l’ Assemblea General i les normes que assenyali la
Junta Directiva per a dur-los a terme.
4. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
5. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa a l’associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit
a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
CAPÍTOL III.- L’ Assemblea General

Article 8
L’ Assemblea General és l’ òrgan suprem de govern de l’ associació. La
integren tots els membres de l’associació, per dret propi i irrenunciable.
Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment
constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de
l’Assemblea.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’ Assemblea General,
incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut
de votar.

Article 9
L’ Assemblea General, presidida pel President de l’ associació, té les facultats
següents:
a) Modificar els estatuts de l’ associació.
b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels
interessos dels seus membres.
c) Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
d) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també
adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’ import de la contribució al
sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
e) Escollir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
f) Establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de
l’associació.
g) Fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels
associats i les associades.
i) Dissoldre i liquidar l’ associació.
j) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també
les altes i les baixes d’ associats i associades per una raó distinta a la
separació definitiva.
k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda
a cap altre òrgan de l’ associació.
La relació de facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de l’ Assemblea General.

Article 10
1. L’ Assemblea General ordinària es reunirà en sessió ordinària com a mínim
un cop l’any, dins dels mesos compresos entre el mes de setembre i el mes de
desembre.
2. L’ Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que
calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre
de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de
la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 30 dies a
comptar de la sol·licitud.

Article 11
1. L’ Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una
convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ ordre del dia, el lloc, la data i
l’hora de reunió.
2. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant les ordinàries com
les extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es
col·locaran en els llocs que es determinin, amb una anticipació mínima de 15
dies. La convocatòria s’adreçarà també individualment a tots els membres.
La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també
l’ordre del dia. S’inclouran en aquest grup de treball, sempre que abans s’hagin
comunicat a la Junta Directiva.
3. Les reunions de l’ Assemblea General les presidirà el president de
l’associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el vicepresident o
el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix
càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte e les
deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultats numèric de
les votacions, i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’ Assemblea General es llegirà l’acta de la
sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera,
l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis al
local social.

Article 12
1. L’ Assemblea General quedarà constituïda vàlidament sigui quin sigui el
nombre de socis presents o representats.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’ òrgan de govern la inclusió en l’ ordre
del dia d’ un o més assumptes per tractar, i, si ja s’ ha convocat l’ assemblea,
sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció
de la convocatòria i la data de la reunió d’ aquella. La sol·licitud també es pot
fer directament a l’ assemblea, que decideix el que considera convenient, però
únicament pot adoptar acords respecte els punts no inclosos en l’ ordre del dia
comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes
parts de les persones presents.

Article 13
En les reunions de l’ Assemblea General, correspon un vot a cada membre de
l’associació.
Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents o representats.
Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels
estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb
associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre
de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera
convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta
Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria
relativa dels socis presents o representats.
Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la
llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del
president.

CAPÍTOL IV.- La Junta Directiva

Article 14
1. Regeix, administra i representa l’ Associació la Junta Directiva, que
componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i
els vocals, amb un nombre mínim de tres i màxim de cinc vocals
responsables de les diferents àrees d’ activitats. Aquests càrrecs han de
ser exercits per persones diferents.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es
fa per votació de l’ Assemblea General. Les persones elegides entren en
funcions després d’haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel
secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar
al Registre d’ Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat
retribuïda per l’associació.
5. En les reunions de la Junta Directiva també hi assistiran amb veu però
sense vot, els membres simpatitzants de l’ associació.

Article 15
Els membres de la Junta Directiva exerciran llur càrrec durant un període de 24
mesos, sense perjudici que puguin ser reelegits, i serà .
El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se’n el mandat reglamentari podrà
esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin
els motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Baixa com a membre de l’associació.
d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb
el que estableix l’article 13.3 dels estatuts.
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera
Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació
podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’ Assemblea
General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta
Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar a l’ Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’ Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes
que els membres de l’associació hauran de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords
que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’ Assemblea
General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici
següent.
g)Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de
l’assemblea general.
h) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els
fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada
grup de treball.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit
d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició
d’aquests fons es determina a l’article 30.
m)Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i
donar-ne compte a la primera Assemblea General.
n)Fixar les quotes dels membres de l’ associació i programar les activitats
(seminaris, congressos, cursos i publicacions) durant els dos anys del seu
mandat.
o)Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica
a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada
expressament.

Article 17
1. La Junta Directiva, convocada abans pel president o per la persona que
el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus
membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser inferior a dos mesos.
2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el
president o bé si ho sol·licita la meitat més un dels membres que la componen.

Article 18
1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada
amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les
reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran
excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que
el substitueixin hi serà necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o
diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot
favorable de dos terços dels seus membres.
2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris
per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú
conferir-los en cada cas.

Article 20
Els acords de al Junta Directiva s’ han de fer constar al llibre d’actes i han de
ser signats pel Secretari i el President. En iniciar-se cada reunió de la Junta
Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si
és procedent.

CAPÍTOL V.- El president i el vicepresident de l’associació

Article 21
El president de l’associació també serà president de la Junta Directiva.
1. Són pròpies del president, les funcions següents:
a)La direcció i representació legal de l’associació, per delegació de l’
Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) La presidència i la direcció dels debats, tant de l’ Assemblea General com de
la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’ Assemblea General i de la Junta
Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’ Assemblea
General o la Junta Directiva.
2. El president serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o
el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI.- El tresorer i el secretari

Article 22
El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de
l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació
de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres
documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva,
les quals hauran de ser visades abans pel president. Ingressarà el que sobri en
dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23
El Secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar
i signar les actes de les reunions de l’ Assemblea General i la Junta Directiva,
redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar i també portar el llibre de
registre de socis.

CAPÍTOL VII.- Les comissions o grups de treball

Article 24
1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran
els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’assabentaran la Junta
Directiva i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme.
2. La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el
vot de les 3/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament
comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup
mínim de dos socis.
3. La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups
de treball, un cop al trimestre l’encarregat presentarà a la Junta un informe
detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL VIII.- El règim econòmic

Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26
Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de:
a) les quotes que fixi l’assemblea general per als seus membres;
b) les subvencions oficials o particulars;
c) les donacions, herències o llegats;
d) les rendes de patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27
1. Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció
que determini l’assemblea general, a proposta de la Junta Directiva.
2. L’ Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques
mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que
disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedar tancat el 31 de
desembre.

Article 29
En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o
d’estalvi, hi figuraran les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per a poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, de les quals
una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL IX.- El règim disciplinari

Article 30
L’ òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que
incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les
sancions corresponents poden anar des d’ una amonestació fins a l’ expulsió
de l’ associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’ inicia d’ ofici o bé com a conseqüència d’ una
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena
un instructor, que tramita l’ expedient sancionador i proposa la resolució en el
termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució
final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres
de la Junta Directiva, l’ adopta aquest òrgan de govern també dins d’ un
període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta
Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern
estableix el procediment per fer-ho, davant de la primera Assemblea General
que tingui lloc.

CAPÍTOL X.- La dissolució

Article 31
L’associació podrà ser dissolta si ho acorda l’ Assemblea General, convocada
amb caràcter extraordinari expressament per aquesta fi.

Article 32
Un cop acordada la dissolució, l’ Assemblea General prendrà les mesures
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a
la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
L’ Assemblea està facultada per escollir una comissió liquidadora sempre que
ho cregui necessari.
Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal.
La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells
mateixos hagin contret voluntàriament.
El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament al Teatre
Nacional de Catalunya.
Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els
números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta
Directiva, si l’assemblea general no ha conferit aquesta missió a una comissió
liquidadora especialment designada.

Barcelona, 1 de març de 2006